Tin trong nước

Đơn Dương (Lâm Đồng): Xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo nhanh, bền vững 09/12/2015

        Đơn Dương là huyện thứ 6 trong cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận huyện đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới vào tháng 10/2015. Để đạt được những kết quả to lớn đó, một trong những yếu tố (hướng đi) đặc biệt quan trọng được huyện Đơn Dương xác định đúng hướng, đó là: xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và giảm nghèo nhanh, bền vững.

Trồng hoa công nghệ cao
Trồng hoa công nghệ caoThực hiện chủ trương của Trung ương, của tỉnh Lâm Đồng trong việc lồng ghép Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) gắn với giảm nghèo nhanh và bền vững, Đảng bộ huyện Đơn Dương đã xác định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Huyện đã khẩn trương rà soát quy hoạch, xây dựng dự án phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi phù hợp; xây dựng những vùng chăn nuôi tập trung có quy mô lớn.

Việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được đẩy mạnh, hình thành các vùng chuyên canh các loại cây rau và hoa; duy trì hợp lý diện tích cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả. Trong 5 năm, huyện đã chuyển đổi trên 2.000 ha các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao; tổng diện tích rau gieo trồng hàng năm đạt 23.800ha, sản lượng 790.000 tấn, trong đó diện tích ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao chiếm tỷ lệ trên 79% đất canh tác. Đã quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung, mở rộng phát triển và nâng cao chất lượng đàn bò sữa, cải tạo đàn bò vàng theo hướng tăng quy mô đàn, mở rộng địa bàn và đối tượng chăn nuôi; tổng đàn bò sữa đã có 10.612 con, riêng bò sữa trong nhân dân có 7.725 con, chiếm tỷ lệ 73 % tổng đàn bò sữa chung của huyện.

Lĩnh vực sản xuất rau, hoa và phát triển đàn bò sữa theo hướng công nghệ cao đã đạt kết quả tích cực trên cả 3 lĩnh vực: về nhận thức, giá trị sản xuất và nhân rộng mô hình, đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ về năng suất, sản lượng và chất lượng. Đến nay thị trường tiêu thụ các mặt hàng nông sản đã ngày càng được mở rộng và đang dần hướng đến đạt các tiêu chuẩn an toàn (Viet Gap). Toàn huyện đã có 56 tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận rau an toàn, với diện tích khoảng 500ha. Ưu tiên phát triển các sản phẩm trong chuỗi liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn an toàn (Viet Gap), xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu trong sản xuất nông nghiệp bền vững của huyện và cơ sở để hướng tới thị trường khi Việt Nam là thành viên của Hiệp định đối tác xuyên TBD (TPP).

Được sự quan tâm về cơ chế, chính sách của tỉnh, thông qua chính sách thu hút đầu tư của huyện, cơ sở hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện, theo đó các doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư vào các khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp . Đặc biệt để phát huy nội lực trong mở rộng chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, huyện đã xây dựng được 25 tổ chức kinh tế tập thể, gồm 11 hợp tác xã và 14 tổ hợp tác đang hoạt động trên các lĩnh vực và cơ bản đáp ứng nhu cầu cung ứng các sản phẩm đầu vào và thu mua nông sản cho các thành viên; có 65 trang trại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và tổng hợp.

Để việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân (trong đó có hơn 30 % là đồng bào dân tộc thiểu số) thực sự bền vững, huyện đã chú trọng cơ cấu lại, nâng cao tay nghề cho lao động nông thôn. Đội ngũ khuyến nông viên có trình độ, năng lực được bố trí đến từng thôn, xóm, trong đó tỷ lệ khuyến nông viên là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 35%. Hàng năm, huyện đã tổ chức từ 6 - 8 lớp đào tạo nghề nông thôn, chú trọng các lớp đào tạo nghề cho người đồng bào DTTS trong việc ứng dụng công nghệ cao vào các khâu sản xuất: giống, trồng trọt, chăm sóc và bảo quản sản phẩm. Đến nay, khoảng cách thu nhập và nhu cầu hưởng thụ những thành quả của Chương trình XDNTM giữa người Kinh và đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được rút ngắn đáng kể.

Qua thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, Đơn Đương đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: giá trị sản xuất bình quân tăng từ 76 triệu đồng/ha năm 2010 lên 175 triệu đồng năm 2015; cá biệt có các mô hình sản xuất rau, hoa công nghệ cao đạt từ 500 triệu đến 01 tỷ đồng/ha. Trước khi xây dựng nông thôn mới thu nhập bình quân đầu người đạt 16,4 triệu đồng/năm, đến nay là 48 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện năm 2011 là 11,47%, đến nay còn 1,5%, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số còn 3%.

Để đạt được những kết quả nêu trên, có thể thấy, Đơn Dương đã phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, hiệu quả điều hành của chính quyền và Ban Chỉ đạo CTXDNTM; tiến hành chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ giữa xây dựng đề án, quy hoạch gắn với tuyên truyền vận động của MTTQ và các đoàn thể trong triển khai thực hiện. Đặc biệt chú trọng việc công khai, minh bạch kinh phí đầu tư, các khoản huy động đóng góp từ nhân dân, thực hiện tốt phương châm nhân dân là chủ thể, được biết, được bàn, tự giác đóng góp, tham gia giám sát và trực tiếp hưởng lợi.

Trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện có sự kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, nhất trí cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, vận dụng các bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, phong trào quần chúng nhân dân trước đây, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội là nền tảng của phong trào XDNTM.

Đơn Dương đã phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện, gắn với xã hội hoá, huy động nguồn lực rộng rãi, phù hợp với sức dân. Đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân gắn với phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các thành phần kinh tế và toàn xã hội.

Trong quá trình chỉ đạo, điều hành luôn có sự phân công, phân nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân; chú trọng bám sát cơ sở, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh lồng ghép các chương trình, công trình để phát huy hiệu quả nguồn vốn; kịp thời tổ chức sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành để tiếp tục thực hiện kịp thời.

Đại hội Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra 05 chương trình trọng tâm liên quan đến việc tiếp tục thực hiện Chương trình XDNTM của huyện giai đoạn 2016 – 2020, đó là: (1) Tái cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp, gắn với sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; (2) Phát triển và nâng cao nguồn nhân lực; (3) Giữ vững và nâng cao chất lượng huyện nông thôn mới; (4) Phát triển đàn bò sữa và sữa; (5) Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và chỉnh trang đô thị 02 thị trấn theo hướng văn minh, hiện đại.

Để hoàn thành được những mục tiêu đã đề ra, trong thời gian tới, huyện Đơn Dương sẽ tập trung chú trọng một số giải pháp cụ thể:

Một là, tiến hành củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo và bộ máy giúp việc từ huyện đến cơ sở; chú trọng nhiệm vụ bảo đảm an ninh nông thôn, tạo môi trường ổn định để nhân dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, làm giàu chính đáng ngay trên vùng đất Đơn Dương; quan tâm xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tăng cường vai trò của cấp xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp, gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, phát triển bền vững theo thế mạnh của huyện; chú trọng bảo đảm các chính sách an sinh xã hội, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào DTTS.

Ba là, tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; trong đó chú trọng nội dung cải tạo cảnh quan, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng nông thôn đồng bộ phục vụ phát triển sản xuất.

Bốn là, tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng, có hiệu quả về XDNTM để xã hội cùng chung sức xây dựng NTM, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu...


Nguồn: http://www.tuyengiao.vn/
Lê Khắc Phượng - Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

Góp ý của bạn đọc

Vui lòng nhập mã số bảo mật
Hình ảnh bảo mật
Điền mã số bảo mật như trong hình vào ô bên dưới
Thống kê truy cập

  • Tổng lượt truy cập: 3.437.289
  • Đang online: 34
  • Trong tuần: 2.473
  • Trong tháng: 19.712
  • Trong năm: 19.712